Jump to content

Advertisements
Bảng tra số Hoàng Cực của 64 quẻ Dịch


30 replies to this topic

#1 pphoamai

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 73 Bài viết:
 • 51 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 00:04

Được xem nhiều topic của cụ Hà Uyên trên diễn đàn tôi mới nhận ra rằng mỗi quẻ Dịch còn có 1 số Nguyên Sách và 1 số Hoàng Cực. Để giúp mọi người tra cứu nhanh, tôi xin post bảng tính sẳn số Nguyên Sách và số Hoàng Cực của 64 quẻ Dịch.

Trân trọng!
01. Càn vi Thiên (Nguyên Sách: 216)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2595
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2812
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 3029
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 9078
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 1239
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 3400
02. Thiên Trạch Lý (Nguyên Sách: 204)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 4492
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 4697
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4902
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8575
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0616
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2657
03. Thiên Hỏa Đồng Nhân (Nguyên Sách: 204)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 6533
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 6738
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 6943
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8576
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0617
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2658
04. Thiên Lôi Vô Vọng (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 8070
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 8263
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 8456
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8073
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9994
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1915
05. Thiên Phong Cấu (Nguyên Sách: 204)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 0615
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 0820
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 1025
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8578
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0619
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2660
06. Thiên Thủy Tụng (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 1912
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2105
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2298
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8075
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9996
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1917
07. Thiên Sơn Độn (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 3833
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 4026
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4219
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8076
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9997
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1918
08. Thiên Địa Bĩ (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 4770
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 4951
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 5132
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7573
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9374
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1175
09. Trạch Thiên Quải (Nguyên Sách: 204)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2452
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2657
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2862
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8779
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0820
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2861
10. Đoài vi Trạch (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 4229
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 4422
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4615
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8264
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0185
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2106
11. Trạch Hỏa Cách (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 6150
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 6343
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 6536
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8265
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0186
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2107
12. Trạch Lôi Tùy (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 7567
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 7748
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 7929
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7750
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9551
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1352
13. Trạch Phong Đại Quá (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 9992
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 0185
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 0378
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8267
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0188
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2109
14. Trạch Thủy Khốn (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 1169
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 1350
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 1531
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7752
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9553
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1354
15. Trạch Sơn Hàm (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2970
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 3151
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 3332
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7753
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9554
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1355
16. Trạch Địa Tụy (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 3787
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 3956
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4125
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7238
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 8919
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0600
17. Hỏa Thiên Đại Hữu (Nguyên Sách: 204)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2453
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2658
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2863
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8984
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 1025
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 3066
18. Hỏa Trạch Khuê (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 4230
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 4423
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4616
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8457
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0378
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2299
19. Ly vi Hỏa (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 6151
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 6344
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 6537
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8458
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0379
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2300
20. Hỏa Lôi Phệ Hạp (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 7568
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 7749
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 7930
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7931
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9732
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1533
21. Hỏa Phong Đỉnh (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 9993
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 0186
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 0379
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8460
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0381
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2302
22. Hỏa Thủy Vị Tế (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 1170
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 1351
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 1532
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7933
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9734
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1535
23. Hỏa Sơn Lữ (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2971
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 3152
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 3333
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7934
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9735
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1536
24. Hỏa Địa Tấn (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 3788
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 3957
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4126
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7407
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9088
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0769
25. Lôi Thiên Đại Tráng (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2310
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2503
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2696
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8649
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0570
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2491
26. Lôi Trạch Quy Muội (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 3967
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 4148
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4329
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8110
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9911
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1712
27. Lôi Hỏa Phong (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 5768
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 5949
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 6130
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8111
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9912
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1713
28. Chấn vi Lôi (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 7065
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 7234
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 7403
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7572
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9253
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0934
29. Lôi Phong Hằng (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 9370
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 9551
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 9732
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8113
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9914
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1715
30. Lôi Thủy Giải (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 0427
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 0596
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 0765
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7574
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9255
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0936
31. Lôi Sơn Tiểu Quá (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2108
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2277
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2446
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7575
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9256
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0937
32. Lôi Địa Dự (Nguyên Sách: 156)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2805
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2962
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 3119
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7036
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 8597
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0158

Thanked by 2 Members:

#2 pphoamai

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 73 Bài viết:
 • 51 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 00:04

33. Phong Thiên Tiểu Súc (Nguyên Sách: 204)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2455
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2660
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2865
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 9394
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 1435
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 3476
34. Phong Trạch Trung Phù (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 4232
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 4425
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4618
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8843
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0764
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2685
35. Phong Hỏa Giai Nhân (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 6153
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 6346
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 6539
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8844
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0765
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2686
36. Phong Lôi Ích (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 7570
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 7751
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 7932
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8293
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0094
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1895
37. Tốn vi Phong (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 9995
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 0188
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 0381
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8846
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0767
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2688
38. Phong Thủy Hoán (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 1172
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 1353
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 1534
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8295
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0096
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1897
39. Phong Sơn Tiệm (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2973
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 3154
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 3335
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8296
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0097
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1898
40. Phong Địa Quán (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 3790
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 3959
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4128
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7745
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9426
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1107
41. Thủy Thiên Nhu (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2312
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2505
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2698
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 9035
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0956
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2877
42. Thủy Trạch Tiết (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 3969
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 4150
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4331
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8472
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0273
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2074
43. Thủy Hỏa Ký Tế (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 5770
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 5951
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 6132
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8473
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0274
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2075
44. Thủy Lôi Truân (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 7067
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 7236
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 7405
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7910
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9591
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1272
45. Thủy Phong Tỉnh (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 9372
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 9553
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 9734
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8475
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0276
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2077
46. Khảm vi Thủy (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 0429
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 0598
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 0767
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7912
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9593
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1274
47. Thủy Sơn Kiển (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2110
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2279
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2448
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7913
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9594
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1275
48. Thủy Địa Tỷ (Nguyên Sách: 156)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2807
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2964
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 3121
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7350
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 8911
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0472
49. Sơn Thiên Đại Súc (Nguyên Sách: 192)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2313
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2506
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2699
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 9228
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 1149
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 3070
50. Sơn Trạch Tổn (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 3970
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 4151
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4332
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8653
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0454
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2255
51. Sơn Hỏa Bí (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 5771
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 5952
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 6133
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8654
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0455
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2256
52. Sơn Lôi Di (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 7068
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 7237
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 7406
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8079
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9760
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1441
53. Sơn Phong Cổ (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 9373
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 9554
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 9735
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8656
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0457
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2258
54. Sơn Thủy Mông (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 0430
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 0599
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 0768
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8081
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9762
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1443
55. Cấn vi Sơn (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2111
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2280
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2449
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8082
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9763
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1444
56. Sơn Địa Bác (Nguyên Sách: 156)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2808
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2965
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 3122
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7507
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9068
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0629
57. Địa Thiên Thái (Nguyên Sách: 180)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 2170
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 2351
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2532
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8833
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 0634
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 2435
58. Địa Trạch Lâm (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 3707
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 3876
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 4045
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8246
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9927
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1608
59. Địa Hỏa Minh Di (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 5388
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 5557
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 5726
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8247
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9928
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1609
60. Địa Lôi Phục (Nguyên Sách: 156)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 6565
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 6722
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 6879
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7660
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9221
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0782
61. Địa Phong Thăng (Nguyên Sách: 168)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 8750
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 8919
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 9088
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 8249
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9930
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 1611
62. Địa Thủy Sư (Nguyên Sách: 156)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 9687
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 9844
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 0001
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7662
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9223
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0784
63. Địa Sơn Khiêm (Nguyên Sách: 156)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 1248
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 1405
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 1562
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7663
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 9224
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 0785
64. Khôn vi Địa (Nguyên Sách: 144)
- Hào Động: 1 -> Số Hoàng Cực: 1825
- Hào Động: 2 -> Số Hoàng Cực: 1970
- Hào Động: 3 -> Số Hoàng Cực: 2115
- Hào Động: 4 -> Số Hoàng Cực: 7076
- Hào Động: 5 -> Số Hoàng Cực: 8517
- Hào Động: 6 -> Số Hoàng Cực: 9958

Thanked by 4 Members:

#3 Haduynam94

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 14 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 10/12/2012 - 15:40

Số Hoàng Cực này dùng vào việc gì vậy bác hoamai?

#4 pphoamai

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 73 Bài viết:
 • 51 thanks

Gửi vào 11/12/2012 - 08:13

Cám ơn bạn Haduynam94 quan tâm!
Theo tôi tìm hiểu thì cho đến thời gian này chỉ có cụ Hà Uyên bàn về số Hoàng Cực trên diễn đàn, có lẻ chúng ta phải chờ cụ Hà Uyên giải thích về ý nghĩa số Hoàng Cực.
Ngày hôm qua tính được quẻ Trạch Hỏa Cách (Hào Động 2), số Hoàng Cực là 6536. Và buổi chiều vé số ra số 36 ở đài H-C-M. Không biết có phải là ngẩu nhiên hay không?

Thanked by 1 Member:

#5 badboy

  Ly viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPip
 • 3185 Bài viết:
 • 10748 thanks
 • LocationĐịa ngục

Gửi vào 11/12/2012 - 14:33

Căn cứ vào ngày, giờ,tháng, năm xổ số để gieo quẻ mai hoa. Hôm nay:

- Miền Nam có quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp hào động 4 ứng với giá trị 7931 => 931
- Miền Trung có quẻ Hỏa Phong Đỉnh hào động 5 ứng với giá trị 381 => 381
- Miền Bắc có quẻ Hỏa Thủy Vị Tế hào động 6 ứng với giá trị 1535 => 535

Bà con nhớ theo dõi nhé !

#6 badboy

  Ly viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPip
 • 3185 Bài viết:
 • 10748 thanks
 • LocationĐịa ngục

Gửi vào 11/12/2012 - 20:59

Cảm ơn bác pphoamai đã cung cấp thông tin số hoàng cực của 64 quẻ dịch. Qua bảng tra số hoàng cực của bác post lên. Tôi tạm lấy công thức sau để tính số hoàng cực cho 384 quẻ

Số hoàng cực = Hào động x 10 x Số nguyên sách + Mã quẻ thượng x số nguyên sách + số nguyên sách + mã quẻ thượng + mã quẻ hạ + hào động

Ví dụ: Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm Nhâm Thìn, giờ Tuất. Gieo quẻ Mai Hoa được quẻ Hỏa Thủy Vị Tế hào động 6. Quẻ này có thượng quái là Ly (mã quẻ: 3), hạ quái là Khảm (mã quẻ: 6), hào động : 6

Theo công thức nói trên. Ta có số hoàng cực cho quẻ Hỏa Thủy vị Tế hào động 6 có số nguyên sách 180 là:

6x10x180+3x180+180+3+6+6=11535 nhưng chỉ lấy số hàng nghìn trở lui. Cho nên ta có số nguyên sách cho quẻ nói trên là 1535.

Sửa bởi badboy: 11/12/2012 - 21:03


#7 Nết Na

  Cấn viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 7494 Bài viết:
 • 30307 thanks

Gửi vào 11/12/2012 - 21:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

badboy, on 11/12/2012 - 14:33, said:

Căn cứ vào ngày, giờ,tháng, năm xổ số để gieo quẻ mai hoa. Hôm nay:

- Miền Nam có quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp hào động 4 ứng với giá trị 7931 => 931
- Miền Trung có quẻ Hỏa Phong Đỉnh hào động 5 ứng với giá trị 381 => 381
- Miền Bắc có quẻ Hỏa Thủy Vị Tế hào động 6 ứng với giá trị 1535 => 535

Bà con nhớ theo dõi nhé !
sai rồi mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 1 Member:

#8 badboy

  Ly viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPip
 • 3185 Bài viết:
 • 10748 thanks
 • LocationĐịa ngục

Gửi vào 11/12/2012 - 23:48

Bác pphoamai ơi,
Tôi dùng công thức tính của tôi, kiểm tra lại thấy Bảng tra số Hoàng Cực của bác có nhiều chỗ sai đó.

#9 badboy

  Ly viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPip
 • 3185 Bài viết:
 • 10748 thanks
 • LocationĐịa ngục

Gửi vào 11/12/2012 - 23:49

Cảm ơn bác pphoamai đã cung cấp thông tin số hoàng cực của 64 quẻ dịch. Qua bảng tra số hoàng cực của bác post lên. Tôi tạm lấy công thức sau để tính số hoàng cực cho 384 quẻ

Số hoàng cực = Hào động x 10 x Số nguyên sách + Mã quẻ thượng x số nguyên sách + số nguyên sách + mã quẻ thượng + mã quẻ hạ + hào động

Ví dụ: Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm Nhâm Thìn, giờ Tuất. Gieo quẻ Mai Hoa được quẻ Hỏa Thủy Vị Tế hào động 6. Quẻ này có thượng quái là Ly (mã quẻ: 3), hạ quái là Khảm (mã quẻ: 6), hào động : 6

Theo công thức nói trên. Ta có số hoàng cực cho quẻ Hỏa Thủy vị Tế hào động 6 có số nguyên sách 180 là:

6x10x180+3x180+180+3+6+6=11535 nhưng chỉ lấy số hàng nghìn trở lui. Ta có số Hoàng cực cho quẻ nói trên là 1535.

#10 Haduynam94

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 14 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:00

Bác badboy có công thức thú vị quá. Bác có thể cho cháu biết số nguyên sách là gì được không ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn#11 badboy

  Ly viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPip
 • 3185 Bài viết:
 • 10748 thanks
 • LocationĐịa ngục

Gửi vào 12/12/2012 - 10:00

Trong quá trình học quẻ Mai Hoa, tôi đã sưu tầm được công thức tính số Nguyên sách, số Hoàng cực của 64 quẻ dịch.

Số Hoàng cực của 1 quẻ dịch có liên quan đến số nguyên sách của quẻ đó.

Tìm số Nguyên sách của quẻ: Xác định quẻ có bao nhiêu hào Dương, bao nhiêu hào Âm, tổng số hào dương nhân 36, tổng số hào âm nhân 24, hợp hai sô tổng âm dương, thì xác định được số Nguyên sách của quẻ.

Nếu thượng quái chứa hào động:
Số hoàng cực= hào động x 10 x số nguyên sách + thượng quái x số nguyên sách + số nguyên sách + thượng quái + hạ quái + hào động (1)

Nếu hạ quái chứa hào động:
Số hoàng cực= hạ quái x 10 x số nguyên sách + hào động x số nguyên sách + số nguyên sách + thượng quái + hạ quái + hào động (2)

Trong (1) và (2) nếu số Hoàng cực lớn hơn 10000, ta vất đi chữ số hàng vạn để có số Hoàng cực cần tìm.

Ví dụ 1: Ngày hôm nay (12/12/2012) lúc 9:10 AM. Tức ngày 29 tháng 10 năm Nhâm Thìn, giờ Tỵ
Gieo quẻ Mai Hoa ta được quẻ Lôi Trạch Qui Muội. Quẻ này có 3 hào âm, 3 hào dương. Thượng quái là Chấn (4), hạ quái là Đoài (2), hào động 2.

Tìm số nguyên sách của quẻ Lôi Trạch Qui Muội ta làm như sau:
Lấy số hào âm (3) x 24 + số hào dương (3) x 36 =180 (số nguyên sách)

Trong trường hợp này hạ quái chứa hào động, ta tính số Hoàng cực theo công thức (2) như sau:
2x10x180+2x180+180+4+2+2=4148

Ví dụ 2: Ngày hôm nay (12/12/2012) lúc 17:15 PM Tức ngày 29 tháng 10 năm Nhâm Thìn, giờ Thân.
Gieo quẻ Mai Hoa ta được quẻ Lôi Thủy Giải. Quẻ này có 4 hào âm, 2 hào dương. Thượng quái là Chấn (4), hạ quái là Khảm (6), hào động 6.

Tìm số nguyên sách của quẻ Lôi Thủy Giải ta làm như sau:
Lấy số hào âm (4) x 24 + số hào dương (2) x 36 =168 (số nguyên sách)

Trong trường hợp này Thượng quái chứa hào động. Ta áp dụng công thức (1) để tính số Hoàng cực

6x10x168+4x180+180+4+6+6= 10936. Vì số này lớn hơn 10000 nên vất đi số chữ số hàng vạn, ta có số hoàng cực của quẻ này là 0936

Thanked by 1 Member:

#12 badboy

  Ly viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPip
 • 3185 Bài viết:
 • 10748 thanks
 • LocationĐịa ngục

Gửi vào 12/12/2012 - 10:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

badboy, on 12/12/2012 - 10:00, said:

Trong quá trình học quẻ Mai Hoa, tôi đã sưu tầm được công thức tính số Nguyên sách, số Hoàng cực của 64 quẻ dịch.

Số Hoàng cực của 1 quẻ dịch có liên quan đến số nguyên sách của quẻ đó.

Tìm số Nguyên sách của quẻ: Xác định quẻ có bao nhiêu hào Dương, bao nhiêu hào Âm, tổng số hào dương nhân 36, tổng số hào âm nhân 24, hợp hai sô tổng âm dương, thì xác định được số Nguyên sách của quẻ.

Nếu thượng quái chứa hào động:
Số hoàng cực= hào động x 10 x số nguyên sách + thượng quái x số nguyên sách + số nguyên sách + thượng quái + hạ quái + hào động (1)

Nếu hạ quái chứa hào động:
Số hoàng cực= hạ quái x 10 x số nguyên sách + hào động x số nguyên sách + số nguyên sách + thượng quái + hạ quái + hào động (2)

Trong (1) và (2) nếu số Hoàng cực lớn hơn 10000, ta vất đi chữ số hàng vạn để có số Hoàng cực cần tìm.

Ví dụ 1: Ngày hôm nay (12/12/2012) lúc 9:10 AM. Tức ngày 29 tháng 10 năm Nhâm Thìn, giờ Tỵ
Gieo quẻ Mai Hoa ta được quẻ Lôi Trạch Qui Muội. Quẻ này có 3 hào âm, 3 hào dương. Thượng quái là Chấn (4), hạ quái là Đoài (2), hào động 2.

Tìm số nguyên sách của quẻ Lôi Trạch Qui Muội ta làm như sau:
Lấy số hào âm (3) x 24 + số hào dương (3) x 36 =180 (số nguyên sách)

Trong trường hợp này hạ quái chứa hào động, ta tính số Hoàng cực theo công thức (2) như sau:
2x10x180+2x180+180+4+2+2=4148

Ví dụ 2: Ngày hôm nay (12/12/2012) lúc 17:15 PM Tức ngày 29 tháng 10 năm Nhâm Thìn, giờ Dậu.
Gieo quẻ Mai Hoa ta được quẻ Lôi Thủy Giải. Quẻ này có 4 hào âm, 2 hào dương. Thượng quái là Chấn (4), hạ quái là Khảm (6), hào động 6.

Tìm số nguyên sách của quẻ Lôi Thủy Giải ta làm như sau:
Lấy số hào âm (4) x 24 + số hào dương (2) x 36 =168 (số nguyên sách)

Trong trường hợp này Thượng quái chứa hào động. Ta áp dụng công thức (1) để tính số Hoàng cực

6x10x168+4x180+180+4+6+6= 10936. Vì số này lớn hơn 10000 nên vất đi số chữ số hàng vạn, ta có số hoàng cực của quẻ này là 0936

Ở ví dụ 2: Tôi có nhầm lẫn là giờ Thân. Nay đính chính lại là giờ Dậu.

Thành thật cáo lỗi bạn đọc.

Thanked by 1 Member:

#13 Haduynam94

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 14 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 10:36

Cảm ơn bác badboy đã chỉ dẫn lại còn cho thêm nhiều ví dụ. Giờ cháu hiểu rồi ạ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn#14 tigerstock68

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1218 Bài viết:
 • 1830 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 11:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 2 Members:

#15 badboy

  Ly viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPip
 • 3185 Bài viết:
 • 10748 thanks
 • LocationĐịa ngục

Gửi vào 12/12/2012 - 12:03

Giải thích hình vẽ đi bác tigerstock68


Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |