Jump to content

Advertisements
CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ TRONG LÀNG TA


37 replies to this topic

#1 quangdct

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1767 Bài viết:
 • 2981 thanks

Gửi vào 09/06/2020 - 14:47

CÁC PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ TRONG LÀNG TA

☄Thật ra tu đâu có gì khó, chỉ cần
- Sáng: Lạy Sám Hối
- Tối: Trì 108 lần Chú Dược Sư hay 21 lần Chú Đại Bi
- Hàng ngày: Lúc có thời gian rảnh thì trì niệm 1080 lần Nam Mô Dược Sư Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

* Trường hợp không Lạy Sám hối được thì:
- Sáng: Trì 108 lần Chú Dược Sư
- Tối: Tiếp tục niệm 108 lần Chú Dược Sư hoặc trì 21 lần Chú Đại Bi
- Hàng ngày: lúc có thời gian rảnh thì trì niệm 1080 lần Nam Mô Dược Sư Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

☄Thấy nhiều bạn hỏi đi hỏi lại vì không nắm rõ phải trì Chú nào thì nên xem dưới đây:

- Những ai nhiều nghiệp quả, bị đồng liêu oán ghét, bị người nói xấu, vợ chồng bất hòa hoặc không hạnh phúc, tính tranh đấu hơn thua, hay tranh cãi, thường bị kiện tụng, nhiều bệnh tật hay nghèo khổ… muốn cầu sức khỏe tuổi thọ, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, giải trừ tính tình biển lận ích kỷ, giúp thích ăn chay trường... thì mỗi ngày trì 108 lần Chú Dược Sư.

- Những ai đang tìm việc, hoặc khó có con, hoặc bị dọa sảy thai… muốn có công việc như ý, cầu có thai, thai nhi sinh ra khỏe mạnh; gia đình không gặp tai họa, bị bệnh tâm thần hay ma nhập, dâm dục... thì mỗi ngày trì 21 lần Chú Đại Bi.

- Không có con, con cái bệnh tật quanh năm, có số yểu mệnh, muốn được trường thọ... Thì phát tâm vì hạnh phúc của các trẻ thơ mà cầu nguyện mỗi ngày trì 108 lần Chú Trường Thọ Diệt Tội. Hoặc gia đình có người thân bị bệnh nặng thì trì mỗi ngày trì 108 lần Đại Minh Chương Cú. Nếu cùng phối hợp với Chú Dược Sư hoặc Chú Đại Bi thì như hổ thêm cánh.

- Nếu năm nào xem số thấy xấu hung tinh bao vây, hoặc đầu năm thấy nhiều điều không thuận... Hãy sắm sửa trái cây 5 màu, hương hoa nhang đèn trì Chú Tiêu Tai Cát Tường 108 lần mỗi 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày, hay 108 ngày... thì không có tai họa nào không qua. Vì 28 Tinh Tú cùng 12 Thần Hoàng Đạo và các Ác thần sẽ không dám phạm vào người trì Chú Tiêu Tai trong năm hạn. Hoặc nếu có tai họa thì cũng không đáng kể.

- Ai bị bệnh tật thầy chạy, bác sĩ chê, hoặc dù trì tụng hay làm bất kỳ cách gì cũng không giải được thì hãy chí thành Lạy Sám hối như video tôi đã bày từ 3 tháng đến 1 năm, lâu thì 3 năm không tội nghiệp nào không tiêu trừ. Muốn gì mà không được.

- Những ai tiền bạc kém, công ăn việc làm trục trặc, vợ chồng bất hòa, khó có con cái, con cái ngỗ nghịch... Hoặc trong nhà có người thân vừa mất thì mỗi ngày trì 7 - 21 biến Bảo Khiếp Ấn tối thiểu.

_Hoàng Quý Sơn_

Thực hiện bởi Thầy Hoàng Qúy Sơn
Web:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Youtube:

1.Công dụng: quý vị mong cầu công việc được tốt lành và mong muốn thai…
2.Đọc trì chú: đọc 21 biến, 108 biến (nhiều lần càng tốt). Tin 100% nhất định sẽ có, còn 99% thì chưa chắc.
3.Nghi thức trì chú:

Tịnh Pháp giới chân ngôn: Úm lam xóa ha (3 lần).
Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám (3 lần).

Nguyện hương: Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phản phật khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ Đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, đồng tròn thành Phật Đạo. (Nếu trì tụng trước bàn thờ thì đọc, còn nếu không hành lễ trước bàn thờ không đốt nhang thì có thể miễn)

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát(3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a lị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án! tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị da bà lô kiết-đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam-mô na ra cẩn trì hê ri, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, lị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra da ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha.
Ba đà ma yết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta-bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta-bà ha.
Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a lị da
bà lô kiết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.
(Nên đọc 21 lần mỗi khi tụng; biến cuối cùng đọc 3 lần câu: Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha.)

AI CÓ THỜI GIAN THÌ THỰC HÀNH ĐẦY ĐỦ NHƯ SAU:
NGHI THỨC TRÌ TỤNG Chú Đại Bi:

Tịnh pháp giới chơn ngôn: Úm! Phạ nhật ra đà đổ một (7-21 lần)
Thanh tịnh chân ngôn: Úm! Lam xóa ha (7-21 lần)
Phóng Diệm Khẩu ba đàn chơn ngôn: Úm! Hạ Hùm (7-21 lần)

Niệm Hương: Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ Đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, đồng trọn thành phật đạo. (cắm hương)

Kính lạy đức Thế tôn, Quy y các Phật đà,
Nay con phát đại nguyện, Trì tụng chú Đại bi,
Trên đền bốn ơn nặng, Dưới giúp ba đường khổ.
Những người thấy, nghe được; Đều phát bồ-đề tâm,
Thực hành hạnh trí huệ, Tập hợp mọi phước đức
Báo thân này kết thúc, Đồng sanh về Tịnh Độ.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)
Phật pháp thâm sâu rất nhiệm mầu,
Trăm ngàn vạn kiếp khó tìm cầu,
Nay con thấy nghe chuyên trì tụng
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa Thật sâu
Kính nghe
Đấng viên thông giáo chủ,
Vẻ từ ái trăng tròn.
Hầu Di Đà nơi Cực lạc phương Tây,
Giúp Thích Ca cõi Ta bà uế trược.
Ở trên núi báu lưu ly
Ngự giữa sen hồng nghìn cánh,
Quá khứ là Chánh pháp minh vương,
Hiện nay là Quán âm tự tại,
Ba mươi hai ứng rộng độ quần sinh,
Bảy nạn, đa cầu, nhiều phương ứng vật.
Sức mầu thù thắng, Tán thán khôn cùng.
Ngưỡng trông đại đức từ bi, Rũ lòng thương tưởng.

Hôm nay ngày ... tháng ... năm ... Đệ tử ... quy đầu Tam bảo, trì tụng chú Đại bi, hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại, cha mẹ, anh chị em, và tất cả chúng sinh đang sống hay đã chết; các cha mẹ đang hiếm muốn cùng đệ tử Huỳnh Quang Minh, Pháp Danh Minh Tâm và vợ con Nghiệp Chướng tiêu trừ, Nghiệp Sát, Khẩu, Đạo, Dâm dừng lặn, đoạn diệt Tham Sân Si, cầu mong chút phước báu, hiện đời trí tuệ sáng suốt, mọi việc viên thành, mỗi ngày tinh tấn tu hành, niệm Phật không gián đoạn, hằng ngày lợi ích quần sanh, tuyên dương Pháp Tịnh Độ không ngừng nghỉ - đầy đủ phương tiện thiện xảo. Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, gia trì ủng hộ.

Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán-thế-âm Bồ-tát. (3 lần)
Cúi lạy Quán âm đại bi chủ, Nguyện lực sâu dày tướng hảo thân.
Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì. Nghìn mắt sáng ngời soi muôn nẻo. Mật ngữ phô bày trong thật ngữ, Bi tâm khơi dậy giữa vô tâm.
Khiến con sớm trọn các mong cầu, Vĩnh viễn diệt trừ bao tội chướng. Long thiên thánh chúng thường gia hộ. Trăm nghìn tam muội trọn huân tu. Thọ trì, thân con quang minh tràng. Thọ trì, tâm con thần thông tạng. Rửa sạch trần lao nương biển nguyện, Siêu chứng bồ đề phương tiện môn. Con nay xưng tụng, thề quy y, Sở nguyện như lòng thảy trọn đủ.

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con mau thông tất cả pháp.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm chứng mắt trí huệ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con chóng độ hết muôn loài.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm trọn phương tiện khéo.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con chóng lên thuyền bát-nhã.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm vượt qua bể khổ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con chóng tròn giới định đạo.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con mau lên non niết bàn.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm về nhà vô vi.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nếu con hướng nhìn non đao, Non đao tức thời liền gãy đổ.
Nếu con hướng nhìn lửa nước sôi, Nước sôi lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng nhìn cõi địa ngục, Địa ngục liền bị tự tiêu diệt.
Nếu con hướng nhìn loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.
Nếu con hướng nhìn chúng Tu La, Tu La tâm ác tự điều phục.
Nếu con hướng nhìn loài súc sanh, Súc sanh liền được trí tuệ lớn.

Chú Đại Bi
Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát ba tát đá, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa Phật sâm....

1. 1
SÁM HỐI, PHÁT NGUYỆN VÀ PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Tu hành thì quan trọng nhất là Sám Hối, Phát Nguyện và Phát Tâm Bồ Đề vì chúng sinh. Xưa Chư Phật, Bồ Tát và Chư Thánh Tăng không Phát Nguyện, không Phát Tâm Bồ Đề thì ngày nay các Ngài đâu là các Ngài như chúng ta thấy.
Do đó, tu theo các Ngài thì chúng ta phải học theo Hạnh của các Ngài mà tự Phát Tâm Bồ Đề và Phát Nguyện vì chúng sinh... Có nhiều kẻ không hiểu điều này cho rằng làm như thế là ngã mạn. Đúng nếu như bạn khởi tâm vì bản ngã của mình, chứ không phải do tâm chí thành, bi mẫn vì chúng sinh. Nếu bạn chân thật vì chúng sinh thì đó là Tâm Bồ Đề. Nếu Ngài Địa Tạng khi còn là một thiếu nữ bình thường không vì mẹ và chúng sinh ở địa ngục phát Tâm Bồ Đề thì Ngài đâu là Địa Tạng Vương. Phải vậy không???

Dưới đây là những gì tôi hành trì mỗi ngày sau khi trì 108 lần Chú Dược Sư hay niệm 1080 lần Nam Mô Dược Sư Phật, hoặc tụng Kinh Dược Sư. (Nếu trì tụng các kinh chú hay niệm danh hiệu các Đức Phật, Bồ Tát khác, quý vị cũng vẫn có thể theo bốn bước như thế, hoặc chủ động thay đổi cho phù hợp):

������1. Nguyện cho thế giới sớm được hòa bình, tất cả chúng sinh đồng được an lạc. Không có loài nào vô tình hay cố ý não hại hay sát hại bất cứ loài nào, tất cả đều sống trong sự hòa hợp an vui hạnh phúc, cùng giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau trong sự hòa ái.
Nếu từ vô lượng kiếp đến nay do vì ngu si vô trí, tôi đã vô tình hay cố ý não hại hay sát hại bất cứ loài nào, thì nguyện xin quý vị hãy hoan hỉ tha thứ bỏ qua cho. Tôi nguyện tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật cầu nguyện và hồi hướng công đức cho quý vị. Nhưng nếu quý vị nhất quyết trả thù không tha thứ, thì tôi xin hoan hỉ nhận chịu bất cứ hình phạt nào quý vị mang đến cho tôi (nếu bị bệnh tật thì đổi thành bệnh tật), không một chút phiền não, than vãn hay oán trách. Kính mong quý vị hãy cùng tôi tinh tấn tu tập để sớm giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Nguyện cho tất cả các oan gia trái chủ, các oan hồn uổng tử khắp nơi (các bạn bị ma oán hay vong phá hoặc sợ ma càng nên phát nguyện), các loại bệnh tật, các loại vi trùng, và tất cả các chúng sinh đang sống trên người của tôi hoặc đang sống ngoài tôi trong khắp 10 phương pháp giới; cùng Chư thiên thần, quỷ vật. Đặc biệt các chúng sinh trong đường ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục hãy cùng tôi kết thành thiện tri thức đời đời kiếp kiếp giúp đỡ, giáo hóa nhau tu học cho đến khi thành Phật Đạo!!!

������2. Giải kết giải kết, giải oan kết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính. Đối trước Phật đài xin giải oan nghiệt. Dược Sư Phật. Dược Sư Phật. Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

������3. Nguyện cho bất kỳ chúng sinh nào:
- Nghe đến tên hiệu của con,
- Thấy được sắc tướng của con,
- Xúc chạm vào thân thể hay quần áo của con,
- Nghe được tiếng tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật của con.
- Nghe được âm thanh, lời giáo hóa của con dù hung dữ hay hiền hoà.
- Đọc được những tài liệu hay sách vở của con.
- Xem được những phim ảnh hay video… nói về sự tu học của con liền thoát khỏi khổ đau ách nạn và sớm giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.

������4. Nam Mô Dược Sư Phật!
Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát!
Nguyện cho tất cả những Đại Nguyện của Ngài đã phát khởi liền thành tựu ngay tức thời, cũng như tất cả những nguyện cầu, mong ước của con và tất cả chúng sinh đều được viên thành.

Như vậy các bạn có thể thấy:
Phần 1: Bao gồm cả Phát Nguyện, Sám Hối và Phát Tâm Bồ Đề.
Phần 2: Là nguyện tiêu trừ giải oán nghiệp nhiều đời của Chú Dược Sư (nếu tu theo Đức Phật khác thì đổi thành tên Phật và Hội Thượng Phật Bồ Tát).
Phần 3: Là phát nguyện và phát tâm Bồ Đề vì chúng sinh từ đời này cho đến khi thành Phật Đạo. Nếu chúng ta phát tâm như thế cho đến chết, thì sẽ huân tập vào Tạng Thức, đời nào sinh ra rồi cũng sẽ trở về làm việc đó mà thôi. Vì chúng ta phát từ tâm chí thành, chứ không phải do học vẹt theo văn sớ hay các khóa lễ nên nó hoàn toàn khác với đọc vẹt mỗi ngày.
Phần 4: Là nguyện cầu 12 Đại Nguyện của Đức Phật Dược Sư được lập tức thành tựu, và nhờ tha lực của Đức Phật Dược Sư mà mình, hay tất cả những ai tu theo Dược Sư Phật cũng đều được viên thành.

Vậy nếu các bạn thấy những gì tôi làm được đều là nhờ tha lực của Đức Phật Dược Sư, thì nếu bạn tu theo Pháp Môn Dược Sư hay Phật, Bồ Tát nào khác thì cũng đều có thể làm y như vậy thôi. Đâu có gì khác biệt???

☄Lưu ý: Nếu thành viên nào có thắc mắc về lời Nguyện thứ 3, thì tham khảo phần Hỏi - Đáp sau đây:
Thành viên: Thầy Sơn Quý Hoàng ơi! Ở phần Nguyện thứ 3 của Thầy lớn quá ạ! Con không dám nguyện theo như thế, nhưng vẫn ước mình gieo duyên được cho người khác tu theo Pháp Môn Dược Sư như mình, thì con nên nguyện thế nào được nhờ Thẩy chỉ dạy?
Thầy Hoàng Quý Sơn: Thì mới đầu cũng có thể Nguyện gần giống những câu ấy, nhưng câu cuối là họ liền được gieo duyên. Đến khi tất cả được thành tựu rồi thì Nguyện lên, cứ được 1 lên 2, 3, 4... Cho đến thoát khỏi khổ đau ách nạn, rồi đến giải thoát khỏi sinh tử luân hồi)
Ngoài ra, tùy vào việc quý vị tu theo Pháp Môn hoặc nhờ tha lực của vị Phật hay Bồ Tát nào, thì khi niệm chủ động điều chỉnh thay bằng danh hiệu của vị Phật, Bồ Tát đó).

_ Thầy Hoàng Quý Sơn_

1.2
NẾU BẠN KHÔNG CÓ PHƯƠNG TIỆN MÀ VẪN MUỐN TU TẬP
Có rất nhiều người tu tại gia vẫn thắc mắc khi mình không có đủ phương tiện như, bàn thờ Phật, chuông, mõ, thời gian... thì các bạn có thể hành trì:
- Ở phòng khách
- Trước ảnh Phật
- Trước bàn thờ gia tiên
- Hướng ra cửa sổ trước cửa chỗ ở, nếu được hướng Tây thì tốt nhất. Còn không thì lựa chỗ trang nghiêm, sạch sẽ nhất nơi mình ở để hành trì.
Nếu không còn cách nào để làm được Lạy Sám hối, trì Chú và hành trì được... thì bất kỳ đi, đứng, nằm, ngồi, nhớ ra thì niệm Nam Mô Dược Sư Phật. Sau đó đọc đoạn “Giải kết giải kết giải oan kết…” (đọc 3 lần).
Hãy nhớ, thay vì tìm lý do để không làm thì ta nghĩ cách để làm bằng được để tu tập và hành trì.
Cuối cùng thì điều TIÊN QUYẾT NHẤT vẫn là bạn hãy làm với tâm chân thật và tin tưởng tuyệt đối, đó mới là điều quan trọng. Tất cả các thứ còn lại cũng chỉ là phương tiện. Chúc tất cả các bạn đều AN LẠC

_Thầy Hoàng Quý Sơn_

Sửa bởi quangdct: 09/06/2020 - 14:46


Thanked by 4 Members:

#2 quangdct

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1767 Bài viết:
 • 2981 thanks

Gửi vào 09/06/2020 - 18:35

Niệm số trị bệnh - Hoàng Quý Sơn ( Thiên kỳ Quý)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi quangdct: 09/06/2020 - 18:34


Thanked by 1 Member:

#3 Đinh Văn Tân

  Ban Điều Hành

 • Ban Điều Hành
 • 5237 Bài viết:
 • 12145 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 04:19

Thế giới nay đã khác hẳn .
Con Covid-19 nầy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


rất nguy hiểm, nó lây lan nhanh, thế giới có 400K người chết rồi . Mới 3 tháng mà người ta đã tìm ra vaccin, Mỹ chi 1 tỷ 200 đô cho 300 triệu liệu thuốc , tháng 9 nầy có. Không còn là nghiệp bệnh gì đâu .

Thanked by 1 Member:

#4 rocker

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 58 Bài viết:
 • 97 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 05:25

Ông Tân đưa ra phản biện rất đúng nhưng
1.2 tỉ đô đó chỉ là do chính quyền Ông T bỏ ra hỗ trợ nghiên cứu và thử nghiệm thôi gọi là Grant. Chứ ra được vaccine thành phẩm đâu có rẻ vậy.
Ngoài ra rất nhiều tổ chức hay cá nhân đầu tư, quyên góp thúc đẩy nhanh tiến trình nhiều công đoạn nữa:
“But even before any are approved, governments and other organizations like the Bill & Melinda Gates Foundation are spending millions of dollars to prepare for the manufacturing of several potential vaccines to make them broadly available as soon as possible.“
Trích NYTimes để ông Tân rõ là tốn kém lắm chứ đâu có 1.2 tỉ đô rẻ mạt vầy!

Thanked by 1 Member:

#5 Đinh Văn Tân

  Ban Điều Hành

 • Ban Điều Hành
 • 5237 Bài viết:
 • 12145 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 05:54

Chổ nào Ông Trump cũng góp vốn vô hết nhưng 4,5 trăm ngàn, riêng chổ bên Anh gần xong sản phẫm, Ông gop vô 1,2 tỷ và họ hứa làm ra 3 tỷ liều vaccin, trong đó dành riêng cho Mỹ 300 triệu liều và Anh 100 triệu liều . Tháng 9 nầy có rồi .

Thanked by 2 Members:

#6 Hoa Cái

  Hội Viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5253 Bài viết:
 • 18164 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 07:58

Tôi KHÔNG tin niệm số để điều chỉnh ngũ hành dư thiếu mà bớt / hết bịnh .

Đo' là niềm tin giúp cơ thể mạnh lên như cầu nguyện .

HC

Thanked by 3 Members:

#7 philiem

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 12 Bài viết:
 • 12 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 08:24

Muốn ngăn ngừa bệnh thì tiêm vắc xin, còn đã bị bệnh thì phải trị. không thể cầu nguyện, trì trú để hết bệnh.

Thanked by 1 Member:

#8 bambooo

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 768 Bài viết:
 • 1363 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 11:45

Trì Chú thì bamboo Tin, chớ trì trú sao hết bệnh được ạ ^^

Thanked by 2 Members:

#9 PhapVan

  Bát quái viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 848 Bài viết:
 • 1206 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 15:05

"Có bệnh thì vái tứ phương", kể cả coi bói cũng còn đi xem.

Vậy thì thêm vào một phương thuốc tự mình chữa trị cho mình, gia vào một ít công sức lại rất dễ thực hiện và mà không tốn kém gì mấy, sao lại không dám thử nghiệm !

Cầu nguyện là dựa trên đức tin và ý nguyện mong cầu của mọi người bằng một phương pháp hành trì, với phương tiện sám hối và niệm danh trì chú thì, sẽ đạt được một mục đích cụ thể nào đó.

Người cầu nguyện thực hành pháp môn: Niệm danh hiệu đấng giác ngộ (mà mình tin) và trì chú liên tục, lặp đi lặp lại chúng được ghi nhớ trong tâm khảm. Nhất tâm trì niệm thì tâm trí không bị khuấy động, tâm trí an tĩnh là mình đang tịnh hóa chính mình. Đó chính là pháp đối trị tâm.

Tập dần dần và kiểm soát từng bước lòng vị kỷ của mình (nếu luyện tâm để có từ bi hỷ xả thì sẽ khác hơn), chế ngự dần sự sợ hãi trước nghịch cảnh . Nghĩa là chữa Tâm mà Thân lại được an. Nếu thân tứ đại bị bệnh (xác phàm) thì phải dùng thuốc tùy chứng trị liệu (dùng tứ đại chữa tứ đại).

Còn đi xem bói, may mắn được ông Thầy phê số Chúc cho thân chủ, dòng cuối viết :

"Tâm hảo mệnh vi diệc chủ thọ" (đẩu số phú)
Ý là : Tâm tốt mầu nhiệm, mệnh cũng chủ thọ. (chủ thọ trong hạn định lá số, nếu có thêm thì tối đa được 1 kỷ)

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật !

Thanked by 3 Members:

#10 nahtlee

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • Pip
 • 124 Bài viết:
 • 83 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 15:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hoa Cái, on 10/06/2020 - 07:58, said:

Tôi KHÔNG tin niệm số để điều chỉnh ngũ hành dư thiếu mà bớt / hết bịnh .

Đo' là niềm tin giúp cơ thể mạnh lên như cầu nguyện .

HC

Cháu cùng quan điểm với bác HC, niệm chú thì được, chứ số này có tha lực trợ giúp hay ko thì ko biết.

Nhưng mà tu theo pp trên, sao thấy tối tăm quá, niệm chú mà là tu thì dễ quá.

Thanked by 1 Member:

#11 philiem

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 12 Bài viết:
 • 12 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 15:44

Đương nhiên bệnh nặng thì vái tứ phương. Có thể đi chùa , nhà thờ cầu nguyện, đi xem bói, đi xem tấu hài. hay đi xem đất, tùy ý...

Thanked by 1 Member:

#12 quangdct

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1767 Bài viết:
 • 2981 thanks

Gửi vào 10/06/2020 - 17:04

Trong y học và sau này là tâm lý học có khái niệm tự kỉ ám thị.
Người không có niềm tin ( chánh tín) dù là 90% tin cũng không tác dụng, trì chú mất công.
Nếu ai biết rồi hãy xây dựng lòng tin rồu thử? Đơn cử như bệnh béo phì, hút thuốc ... xem thấy khác không. Chứ nóu dóc thì ai chẳ nói được. Vì thế mới có câu: Hãy làm theo tôi nói chứ đừng nói theo tôi làm.
Thầy Hoàng Quý Sơn là ai? Nick Thuytho và Thienkyquy chắc không xa lạ chứ?

Thanked by 1 Member:

#13 philiem

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 12 Bài viết:
 • 12 thanks

Gửi vào 11/06/2020 - 19:50

Sorry. tui chưa được biết Hoàng q Sơn hay thuy tho là ai , tui chỉ nghe người ta thường hay nhắc đến Thuỷ Top thoay.
mà tui đang thắc mắc lở các vị này hay người thân bị bịnh( đừng nói là chưa bao giờ bị bệnh nhe) thì sẽ đi
hospital gặp doctor trị liệu hay ở nhà tụng kinh, cầu nguyện cho hểt bệnh nhỉ.

Thanked by 1 Member:

#14 bambooo

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 768 Bài viết:
 • 1363 thanks

Gửi vào 11/06/2020 - 20:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quangdct, on 08/06/2020 - 13:25, said:


Dạ kính thưa già ạ
Thầy Thiên Kỳ Quý đây ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnBạn gì đó ơi, cái này trả lời đủ thắc mắc của bạn luôn nhé!

Thanked by 3 Members:

#15 quangdct

  Kiền viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPip
 • 1767 Bài viết:
 • 2981 thanks

Gửi vào 12/06/2020 - 07:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

philiem29, on 11/06/2020 - 19:50, said:

Sorry. tui chưa được biết Hoàng q Sơn hay thuy tho là ai , tui chỉ nghe người ta thường hay nhắc đến Thuỷ Top thoay.
mà tui đang thắc mắc lở các vị này hay người thân bị bịnh( đừng nói là chưa bao giờ bị bệnh nhe) thì sẽ đi
hospital gặp doctor trị liệu hay ở nhà tụng kinh, cầu nguyện cho hểt bệnh nhỉ.
Xem lại chủ đề ai đoán Trum làm tổng thống Mỹ năm 2016 thì sẽ biết Thienkyquy là ai. Còn không không thì vô duyên miễn bàn luận.


Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |