Jump to content

Advertisements
LIÊN SƠN DỊCH?


5 replies to this topic

#1 vietnamconcrete

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4341 Bài viết:
 • 5747 thanks

Gửi vào 26/04/2018 - 23:19

Vừa rồi VN có đọc sách "La bàn xây dựng" của Thái Luân Thi, tại mục "Tinh Vận Quái" thấy bàn tới kiến thức liên quan tới cái mà Vương Đạo Hanh (tác giả của La Kinh Thấu Giải" nói là Liên Sơn Dịch. Vậy bỏ lên đây để đồng đạo thưởng lãm, đồng thời xin lắng nghe cao kiến của Quý Vị
----------------

Tầng này trong sách "La kinh thấu giải" của Vương Đạo Hanh viết rằng: "tầng 15 là Thấu địa quái, lấy Thấu địa làm nội quái, gọi là quẻ Liên sơn. Nhà Hạ dùng Nhân Thông, nên kinh dịch lấy quẻ Cấn làm đầu, quẻ phối thì lấy Hỗn Thiên Ngũ hành, phố hợp với quẻ Tử Phụ, Tài Quan, Lộc Mã Quý nhân là tứ cát của Sa, Thủy làm đắc dụng. Ở sách của Thái Văn Thi gọi là tầng "tinh vận quái".

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HÌNH THÀNH PHỤ QUÁI
HÌNH THÀNH MẪU QUÁI
GIỚI THIỆU GIANG NAM PHỤ QUÁI, GIANG BẮC MẪU QUÁI
GIỚI THIỆU GIANG ĐÔNG NGHỊCH TỬ, GIANG TÂY THUẬN TỬ QUÁI
PHÂN KIM CHO 2 VÒNG QUẺHÌNH THÀNH PHỤ QUÁI

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dựa vào Tiên thiên bát quái có số thứ tự là: Càn 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8 - người xưa khi lập ra 64 quẻ tiên thiên bèn lấy số từ 1 cho tới 8 đại diện cho 8 quẻ - gọi là "nhất trinh, bát hối" (1 quẻ đứng yên, 8 quẻ chạy) - như thế là lập ra 64 quái tiên thiên.


TÊN VÀ SỐ THỨ TỰ CỦA 64 QUẺ:
Dựa trên nguyên tắc của bát quái tiên thiên, ta có thứ tự của 64 quẻ bày biện trên một vòng tròn 360 độ. Đồng thời, ở mỗi cung tiên thiên theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (xem trong hình minh họa dưới là các quẻ được sơn màu vàng và xanh) - ta có 8 quái Giang Nam, Phụ quái là:
 • bát thuần Càn
 • bát thuần Đoài
 • bát thuần Ly
 • bát thuần Chấn
 • bát thuần Tốn
 • bát thuần Khảm
 • bát thuần Cấn
 • bát thuần Khôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Trên la bàn, Giang Đông quái là quẻ "Nghịch tử", là quẻ được biến ra từ 3 hào nội quái của Phụ quái. Các quẻ biến ra được sắp xếp phối nhập thành Tả phù 8 làm Thiên nguyên, Phá quân 7 làm Nhân nguyên, Vũ khúc 6 làm Địa nguyên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnHÌNH THÀNH MẪU QUÁI

64 quẻ vòng trong được hình thành bằng cách hoán đổi hay nghịch đảo tiên thiên bát quái, các quái có thứ tự: Khôn 1, Cấn 2, Khảm 3, Tốn 4, Chấn 5, Ly 6, Đoài 7, Càn 8 [nghĩa là bỏ các quẻ Gốc vào cửu cung theo thứ tự của tiên thiên từ 1 tới 8 như hình dưới đây]. Sau đó:
 • Quẻ gốc làm ngoại quái
 • Quẻ phối làm nội quái, theo thứ tự Khôn 1, Cấn 2, Khảm 3...
Như thế ta có được vòng quẻ bên trong La bàn. Dựa theo vị trí của quái tiên thiên, ta lập được 8 Giang Bắc mẫu quái theo thứ tự như sau:

 • Hàm
 • Vị Tế
 • Hằng
 • Ích
 • Ký Tế
 • Tổn
 • Thái
Xem các mẫu quái trong hình minh họa dưới được tô vàng và xanh:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dịch kinh nói "Bĩ Thái phản loại, Tổn Hàm kiến nghĩa, Ví Tế - Ký Tế, Hằng Ích khởi ý". Cho nên đem Bĩ, Hàm, Vị Tế, Hằng, Ích, Ký Tế, Tổn, Thái sắp sếp là cửu vận, là hữu bật, là Mẫu Quái, là đất.
Trên la bàn, gọi Giang Tây quái là quẻ "Thuận tử", là quẻ được biến ra từ 3 hào nội quái của Mẫu quái. Đem quẻ biến ra được phối với cửu tinh: biến hào 1 thành sao Cự môn - là Thiên nguyê, biến hào hai thành sao Lộc tồn - là Nhân nguyên, biến hào 3 thành Văn khúc - là Địa nguyên.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnGIỚI THIỆU GIANG NAM PHỤ QUÁI, GIANG BẮC MẪU QUÁI

Đây là nguyên tắc sắp xếp quẻ dịch trên La kinh:
 • cột 1 ở bảng dưới đây là các quẻ Gốc xuất phát từ vòng Tiên thiên bát quái an thuận, khi biến hào 1, hào 2, hào 3 thì hóa thành thiên nguyên tả phù, Nhân nguyên Phá quân, Địa nguyên Vũ khúc. Cho nên gọi là Quẻ Phụ/Giang Nam quái (bởi vì xuất phát gốc từ phía Nam cung Ly tức là quẻ Càn tiên thiên: quẻ Phụ lần lượt mang số dòng Càn 1, Đoài 2, Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, Khảm 6, Cấn 7, Khôn 8).
 • Cột 9 ở bảng dưới đây là các quẻ Gốc xuất phát từ vòng Tiên thiên bát quái an nghịch. Gọi là Giang Bắc mẫu quái bởi vì 8 quẻ mẹ KHỞI ĐẦU từ phía Bắc, cung Khảm - tức là cung Khôn tiên thiên. Lần lượt thứ tự là Bĩ 1, Hàm 2, Vị Tế 3, Hằng 4, Ích 5, Ký Tế 6, Tổn 7, Thái 8. Khi biến hào 1, hào 2, hào thì biến thành Thiên nguyên Cự môn, Nhân nguyên Lộc tồn, Địa nguyên Văn khúc.
Ta có thể hiểu rằng đây là vòng đời thứ nhất của quẻ, hợp nhất từ Tiên thiên bát quái thuận và Tiên thiên bát quái nghịch. Trong la kinh là vòng ngoài cùng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnGIỚI THIỆU GIANG ĐÔNG NGHỊCH TỬ, GIANG TÂY THUẬN TỬ QUÁI
 • Bảng nghịch tử và bảng thuận tử đều phát sinh từ Mẫu quái. Bảng nghịch tử có được từ các Quẻ ở dòng số 1 trong bảng nghịch đảo tiên thiên, các quẻ này lần lượt biến hào 1, 2, 3 thành các sao Tả phù, Phá quân, Vũ khúc.
 • Bảng thuận tử có được bằng cách lấy các quẻ ở dòng số 8 trong bảng nghịch đảo tiên thiên, các quẻ này lần lượt biến các hào 1, 2, 3 thành các sao Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc.
 • Ta có thể hiểu đây là vòng đời thứ 2 của các quái, lấy ra từ bảng Tiên thiên bát quái nghịch. Trong la kinh là vòng thứ 2.
 • Các mũi tên nằm ngang phía trên đỉnh của bảng miêu tả quan hệ sinh thành giữa sao Tham lang và Hữu bật của đời thứ 2. Các mũi tên nằm dọc bên cạnh bảng chỉ vị trí xuất phát của quẻ con cái, phát sinh từ bảng Mẫu quái (ví dụ như quẻ Thái là quẻ số 1 trong cung Ly trong bảng Mẫu quái, quẻ Khôn là quẻ số 8 trong cung Ly của bảng mẫu quái).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


PHÂN KIM CHO 2 VÒNG QUẺ
Dựa vào bảng "Tiên thiên bát quái" hình thành vòng quẻ ngoài; dựa vào bảng "Nghịch đảo Tiên thiên bát quái" hình thành quẻ trong như dưới hình minh họa:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PHÂN KIM CHO CÁC QUẺ VÒNG NGOÀI
Vòng ngoài, như nói phía trên, được hình thành từ phép khởi quẻ Tiên thiên "nhất trinh, bát hối" của bàn Tiên thiên bát quái phần sinh ra Phụ quái. Tại vòng ngoài, ta có 64 quẻ, vậy mỗi quẻ chiếm 5.625 độ (360/64). Quẻ Phục khởi từ 0 độ, tới quẻ Càn là vừa hết 180 độ, tới hết quẻ Khôn là vừa tròn 360 độ. Bàn của "Tinh vận bàn" được thành lập trên Địa bàn chính châm 24 sơn. Dựa vào đó ta có bảng phân kim sau:
 • cột 1: số thứ tự 64 quẻ
 • cột 2: tên quẻ
 • cột 3: sao Cửu tinh cho mỗi quẻ
 • cột 4: là đại số tương ứng với sao Cửu tinh
 • cột 5: thể hiện quẻ Giang Nam phụ quái, Giang Bắc mẫu và quẻ Giang Đông nghịch tử, Giang Tây thuận tử quái.
 • từ cột 6 tới cột 10 là độ số. Lưu ý hai cột có chữ "Gốc" là phần ranh giới giữa các quẻ, cũng là đường không vong kỵ dùng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PHÂN KIM CHO CÁC QUẺ VÒNG TRONG
Vòng quẻ trong được sinh ra từ bàn Tiên thiên bát quái nghịch đảo, tức là bàn Mẫu quái. Vòng trong cũng có 64 quẻ, mỗi quẻ chiếm 5.625 độ (360/64). Khởi đầu từ quẻ Tiểu súc tại 0 độ, tới quẻ Khôn là vừa hết 180 độ, tới hết quẻ số 64 là quẻ Càn vừa đủ hết 360 độ:
 • cột 1 là số thứ tự của quẻ
 • cột 2 là quẻ phụ mẫu vòng ngoài
 • cột 3 là quẻ tử tôn vòng trong
 • cột 4 là Đại số Cửu tinh của quẻ vòng trong
 • cột 5 là Đại số Cửu tinh của quẻ vòng trong nghịch đảo
 • từ cột 6 cho tới cột 12 là độ số phân kim của quẻ trên La bàn - tính theo địa bàn chính châm. Lưu ý hai cột có chữ Gốc (sơn màu vàng) là ranh giới của các quẻ, tức là các đường không vong, kỵ dùng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn==============
Ý KIẾN RIÊNG: Tôi nghĩ rằng gọi nó là Liên sơn, bởi vì quẻ khởi từ cung Cấn vậy - như quẻ Vòng ngoài khởi từ quẻ Phục, quẻ vòng trong khởi từ Tiểu Súc - đều bắt đầu từ cung Cấn cả.

#2 vietnamconcrete

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4341 Bài viết:
 • 5747 thanks

Gửi vào 27/04/2018 - 21:48

BÁT QUÁI TAM NGUYÊN PHÂN VẬN
Thời gian được chia ra làm tam nguyên cửu vận, nhưng cũng có 2 cách dùng:
 • cách 1: tam nguyên bình phân, tức là lấy 3 hoa giáp là 180 năm. 60 năm đầu là Giáp Tý thượng nguyên, 60 năm sau là Giáp Tý trung nguyên, 60 năm sau chót là Giáp Tý hạ nguyên. Mỗi nguyên chia ra làm 3 vận, mỗi vận quản 20 năm.
 • cách 2: là bát quái tam nguyên. Tức là sử dụng quẻ Tiên thiên nhưng số thì hậu thiên: Khôn 1, Tốn 2, Ly 3, Đoài 4, Cấn 6, Khảm 7, Cấn 8, Càn 9. Mỗi quái tiên thiên đơn này sẽ có 3 hào, mỗi hào dương quản 9 năm, mỗi hào âm quản 6 năm (xem bảng dưới đây).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnNhư bảng trên đã trình bày: vận 1 do sao Tham lang quản, vận 2 do sao Cự môn quản, vận 3 do sao Lộc tồn...

CÁCH DÙNG
Theo nội dung trong trang 297 sách "La bàn xây dựng" thì KHI LẬP HƯỚNG nên dùng quái đương vận:
 • ví dụ hiện tại là vận 9 thì dùng các quái có sao Hữu bật 9; đang ở vận 8 thì lập tuyến quái của sao Tả phù 8. Nhưng với điều kiện hướng phải có thủy, còn trong trường hợp không có thủy thì phải lập "Linh thần quái"
 • Nếu hướng không có thủy, thì phải lập "Linh thần quái", nghĩa là quái của Hướng cộng với quái của Vận phải hợp thập (tức là bằng 10).
Ví dụ:
 • 1. Vận 1 lập hướng quái Hữu bật 9
 • 2. Vận 2 lập hướng quái Tả phù 8
 • 3. Vận 3 lập hướng quái Phá quân 7
 • 4. Vận 4 lập hướng quái Vũ khúc 6
 • 5. Vận 6 lập hướng quái Văn khúc 4
 • 6. Vận 7 lập hướng quái Lộc tồn 3
 • 7. Vận 8 lập hướng quái Cự môn 2
 • 8. Vận 9 lập hướng quái Tham lang 1
Điều này chính là nội dung của tiên sư Tưởng Đại Hồng đã nói "Không có thủy thì thu khí, có thủy thì thu thủy".


PHÉP TẮC ỨNG DỤNG LONG - SƠN, THỦY - HƯỚNG

Ta có thể thấy rằng việc phân 180 năm ra làm cửu vận được chia ra làm hai nửa:
 • Thượng nguyên: vận 1, 2, 3, 4
 • Hạ nguyên: vận 6, 7, 8, 9
Khi thời gian vào vận nào thì vận ấy được gọi là "đương vận", đồng thời sao khí trùng với vận sẽ nắm lệnh. Ví dụ: vận 1 thì sao Tham lang đương lệnh. Do đó, việc chọn long nào trong 72 long, lập hướng nào trong 120 phân kim đều liên quan tới khái niệm đương vận cả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnNGUYÊN TẮC CHỌN SAO ĐƯƠNG VẬN
Ví dụ 1: vào vận 1, lai long từ Cấn tới, dùng bàn 72 xuyên sơn chọn ra phân kim vượng tướng để dẫn Long khí vào Nhà hay Huyệt. Vận 1 do sao Tham lang đương vượng, kiểm tra phân kim của cung Cấn thì sao Tham lang chiếm các phân kim 23.6, 24.7, 27 độ - trên bàn 72 long xuyên sơn chính là phân kim Đinh Sửu vậy.

Ví dụ 2: vào vận 8 do sao Tả phù đương vận, vậy lập hướng ở các phân kim có sao Tả phù sau thì gọi là vượng hướng:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
NGUYÊN TẮC QUAN HỆ ÂM DƯƠNG TỐT GIỮA VẬN VÀ LAI LONG, VẬN VÀ LẬP HƯỚNG

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ví dụ: vận 1 mà lập hướng sao Hữu bật 9 là phu phụ tương phối; lập hướng 6 là số sinh thành; lập hướng 7 là âm dương hỗ phối.

============
Nghe nói "Quái vận bàn" này là pháp môn thượng thừa của phái Tam hợp (cụ Già Rừng cho con hỏi có phải thật thế không ạ?). Nó quan trọng đến nỗi tác giả tiếc rẻ không nói thẳng ra mà vòng vo, dấu diếm, chơi chữ khắp nơi.

Tôi cũng chỉ là suy luận, đọc 1 suy 3 mới luận được ra tới mức này. Thực sự không rõ độ chính xác được bao nhiêu, còn mong chư vị tiền bối chỉ giáo thêm cho.

#3 Rừng Lá Thấp

  Hội Viên Đặc Biệt

 • Thượng Khách
 • 1534 Bài viết:
 • 9055 thanks

Gửi vào 28/04/2018 - 01:36

không thật chút nào con ơi , mà , nếu con hỏi không thật chỗ nào hả già ? thì lão rừng …bí ngay ! nghìn lần ân hận , vả lại già rừng cũng ít mặn mòi với Giang Đông thuận tử , Giang Tây nghịch tử của mấy ông Tàu phù phương Bắc .

già rừng cứ bên trái là rồng xanh , bên phải là hổ trắng . Không luận Đông Tây Nam Bắc . bên trái huyệt đều là Thanh Lòng , núi đó là Long Sơn , nước đó là Long Thuỷ . bên phải huyệt là Bạch Hổ , núi đó gọi Hổ Sơn , nước đó là Hổ Thuỷ . Trước là chu ô ( chu tước ) , sau là Huyền Vũ , trái Thanh Long , phải Bạch Hổ , 4 thần thú này làm quân thừa . cánh của quạ , độc của rắn , rông nhảy hổ phấn , không một ngoại lực , nội lực nào có thể chống đỡ nổi bốn thần thú này .

lần đầu tiên trong 15 năm với Tử Vi Lý Số ( cái thời Thiên Sứ , Thiên Kỳ Quý xa lắm rồi ) tham dự chút hiểu biết còm cõi Địa lý vì ....khoái con , lần sau , đừng thèm lôi kéo hò đò già rừng nữa , nha nha !

rừng .

Thanked by 4 Members:

#4 vietnamconcrete

  Pro Member

 • Hội Viên TVLS
 • PipPipPipPipPipPip
 • 4341 Bài viết:
 • 5747 thanks

Gửi vào 28/04/2018 - 06:55

Đa tạ Già! Già biết sao không, lũ hậu bối như tụi con không phải dễ dàng tìm được chân sư học hỏi, đành phải tìm tòi trong đống sách vở tràn lan ngoài thị trường. Có sư phụ, môn phái hẳn hoi thật lợi - cái mà lẽ ra chỉ cần bỏ ra chút thời gian luyện tập là có thể sở đắc, thì người tự tìm hiểu có khi phải mất nhiều năm lục lọi. May mắn thì không nói, không may gặp phải ngụy thư thì khổ.
----------

Xin post nốt đồ hình không vong của phân kim quái bàn, VN nghĩ rằng một khi kiến thức La kinh chi tiết đến như thế, có logics vậy mặt giá trị hẳn không giả:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnVui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩnThanked by 1 Member:

#5 emvomr.dam

  Hội viên

 • Hội Viên TVLS
 • PipPip
 • 506 Bài viết:
 • 212 thanks

Gửi vào 28/04/2018 - 21:44

hi vnconcrete, liên sơn dịch theo EM nhớ ko lầm vào năm ngoái trên 1 diễn đàn nào có post tl liên sơn dịch đó vnconcrete, nhưng là tiếng Hán. nên EM potay
bàn chút về dịch này, về nguyên tắc quy tàng, liên sơn, chu dịch đều là bát quái với 8 quái đơn sắp xếp theo 1 trật tự nhất định. về trật tự này nếu vnconcrete sử dụng Lạc thư sẽ thấy điều thú vị của 3 dịch này. về cách dùng của 3 dịch này thì chu dịch với nghĩa quy nhất, thuộc về tiên thiên, mô tả trật tự âm dương tiêu trưởng, nên dùng đoán định lẽ trời đất, từ cái vô hình đoán định cái hữu hình, tiêu biểu là Mai hoa dịch số, từ duyên đoán việc.
quy tàng dịch, dịch rùa, theo trục tg ly - khảm và trục không gian cấn - khôn hoặc càn - tốn tùy mục đích và thuật toán.
liên sơn dịch, theo EM nghĩ sơn ở đây hàm chỉ hành tinh, với trục không gian Đoài - Cấn, trục tg Khảm - Ly. về ứng dụng thì chưa rõ, mong các cao nhân chỉ điểm. theo EM dc nghe ngày xưa tộc Việt có thuật toán tính td của mặt trăng, và ngũ tinh tác động lên quả đất, theo tg ko còn truyền bá nữa, chỉ còn ứng dụng là các thần sát sd trong nhiều môn.
xin chia sẻ với vnconcrete như vậy. rất mong các cao nhân chỉ điểm khỏi bến mê.

Thanked by 2 Members:

#6 dinhvanquy

  Hội viên mới

 • Hội Viên mới
 • 1 Bài viết:
 • 0 thanks

Gửi vào 26/08/2020 - 22:07

Chào anh!
Tôi là người mới tham gia diễn đàn.
Tôi cũng nghiên cứu phong thủy một thời gian.
Qua diễn đàn này, tôi nhờ các anh chị chỉ giáo cho cách lập quẻ (60 hoa giáp ứng với các quẻ dịch)
Có nghĩa là: Làm cách nào để căn cứ vào lục thập hoa giáp (60 long thấu địa) để tính ra các quẻ ứng với mỗi long.
Vì phần này trong La Kinh thấu giải (thấu địa kỳ môn) của cụ Vương Đạo Hạnh
Xin mọi người giúp tôi nhé!

Chào anh!
Tôi là người mới tham gia diễn đàn.
Tôi cũng nghiên cứu phong thủy một thời gian.
Qua diễn đàn này, tôi nhờ các anh chị chỉ giáo cho cách lập quẻ (60 hoa giáp ứng với các quẻ dịch)
Có nghĩa là: Làm cách nào để căn cứ vào lục thập hoa giáp (60 long thấu địa) để tính ra các quẻ ứng với mỗi long.
Vì phần này trong La Kinh thấu giải (thấu địa kỳ môn) của cụ Vương Đạo Hạnh
Xin mọi người giúp tôi nhé!


Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Diễn Đàn Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |