Jump to content

Advertisements
Kiếm tiên

Khác

  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 Duongza

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 5 Bài viết:
  • 3 thanks

Gửi vào 26/04/2020 - 17:26


KIẾM TIÊN 剑 仙
 


Kiếm Tiên là do thuật luyện Đơn tu Tiên của Đạo Gia đem Nội Đơn hóa thành Khí , sau đó hóa Khí trở thành Kiếm , nên được gọi là Kiếm Tiên . Bên Tàu , Kiếm Tiên có hai môn phái , đó là Nam Kiếm Môn và Bắc Kiếm Môn . Sự tu luyện của Nam Bắc Kiếm Môn trên căn bàn là giống nhau , chỉ có chổ khác nhau là Nam Kiếm Môn luyện Chưởng Trung Kiêm , khi phóng Kiếm Khí từ trong tay phóng ra ; còn Bắc Kiếm Môn luyện Phục Trung Kiếm , khi phóng Kiếm Khí phóng từ mủi và miệng ; Do đó , bất kể là phóng Kiếm khí từ tay hay miệng ; nhưng trên căn bản đều dùng tinh hoa của con người là Tinh – Khí – Thần kết hợp để luyện thành Nguyên Quang , Khi Kiếm Tiên phóng khí có thể phóng ra từ miệng một luồng bạch quang , được xử dụng như Kiếm Khí có thể cách không cắt đầu cọp và có công năng xuyên sơn phá thạch . Nhà Đạo Gia có thể hợp nhất thân mình và Kiếm Khí để hóa thành một đạo hào quang bay lượn trên không .
Khi đã luyện thành Kiếm Khí , người xử dụng có thể làm thương tổn kẻ ác một cách vô hình , giai đoạn nầy là hành giả chỉ mới luyện thành Thần Kiếm , giai đoạn kế tiếp hành giả phải thu nhiếp ánh sáng , luyện Thần để có được Huệ Kiếm Nguyên Thần ; Sau đó hành giả còn phải luyện Hoàn Hư Hợp Đạo để có thể trở thành Phi Kiếm Thần Du được .
Các loại Kiếm Tiên : Thủ Trung Kiêm – Phục Trung Kiêm – Thần Kiếm – Huệ Kiếm – Phi Kiếm .
Do đó , trước tiên hành giả phải tựu Khí , tựu Quang để luyện Ánh Sáng , sau đó lấy Hư Vô mà luyện Nguyên Thần , để từ đó có thể xử dụng Kiếm Quang một cách ung dung tự tại .
Môn phái Kiếm Tiên kể trên được lưu truyền từ thời Tống bên Tàu .


KIẾM TIÊN NGŨ KIẾM

THUỘC
ĐỊA TẠNG MÔN KIẾM PHÁP

Của Kim Kiều Giác thời Đường bên Tàu .

Ngũ Kiếm là :
Khí Kiếm - Quang Kiếm - Sắc Kiếm – Kim Kiếm – Vô Kiếm

Khí Kiếm là do Khí hình thành , đó là bước đầu của Kiếm Tiên , vì lực còn yếu nên chỉ có thể phòng thân và giúp cơ thể mạnh khõe chống lại sự xâm nhập của bệnh tật .
Quang Kiếm được hình thành trên cơ sở của Khí Kiếm phối hợp với sự vận dụng Linh Quang . Đây là Linh Tánh mới phát khởi , thần thông pháp lực bắt đầu manh nha ; Loại Quang Kiếm nầy có thể phát thu tự tại , có thể biến hóa dài ngắn , to nhỏ , lúc vận dụng như Kiếm Hình , lúc thu lại như hạt đạn nhỏ gọi là Viên Kiếm , cất giử tại đơn điền . Khi hành giả luyện thành công được Quang Kiếm , là bắt đầu có tư cách sơ khởi lên cấp bậc đầu tiên của Kiếm Tiên .
Sắc Kiếm thuộc vào hàng trung cấp của Kiếm Tiên ; khi luyện thành lúc phóng kiếm hào quang lấp loáng muôn màu , có thể vượt thiên lý và có thể mang tải thông tin ; giúp hành giả mở thiên nhản , thấy được sự biến hóa vi diệu của thiên địa vạn vật ; khi ngoại giới có sự biến động , là tâm hành giả sẻ thu nhận được ngay ; bởi vì lúc đó vạn sự vạn vật như tương ứng trong tâm hành giả , biến hóa tự tri , ứng biến tùy tâm vậy .
Kim Kiếm là Kiếm của Đại La Kim Tiên , trên cơ bản của Sắc Kiếm , thông qua hợp tâm luyện tính , thu nhiếp thiện duyên của tâm địa và thiên tính mà thành . Pháp lực của Kim Kiếm rất cao cường , có thể biến đổi , gây ảnh hưởng và cải thiện mật mả và qui luật của vũ trụ thiên nhiên ; nhưng Kim Kiếm chưa có khả năng hợp nhất với đại đạo và lực của vũ trụ thiên nhiên .
Vô Kiếm là bước đại thành của Kiếm Tiên ; khi luyện thành Kiếm Tiên thì qui tựu được tam tài Thiên - Địa – Nhân ; hợp với thiên nhiên ; Vô Kiếm có đầy đủ Pháp Lực – Linh Diệu và Thần Thông ; nên Vô Kiếm có thể trở nên vô hình , vô tích , vô tướng ; người không thể thấy , quỷ thần không thể biết , biến hóa vô cùng . Vô Kiếm thuộc về vô lậu thần thông của hàng thượng thừa Kiếm Tiên , hành giả có thể hợp với thiên nhiên , hợp nhất vưới đại đạo , thông hư không , trùm pháp giới ; đạt đến cảnh giới ung dung tự tại vậy .

TUYỆT KỶ CỦA KIẾM TIÊN

Kiếm của Kiếm Tiên không phải loại kiếm làm bằng kim loại giết người sắc bén của người thường .
Kiếm của Kiếm Tiên là loại Kiếm tinh chế nhất trong tất cả các loại kiếm , dùng Thiên Tính của trời và Tâm Địa của Tiên , để tựu khí luyện Kiếm cho đến phát Quang , từ phát Quang luyệnt thành Sắc , từ Sắc trở thành Kim và từ Kim luyện thành Vô , mà hợp với tự nhiên . Khi luyện thành công , Tâm và Kiếm của hành giả có thể hợp nhất ; biến hóa tại tâm , vãng laitự ý ; Kiếm có tánh linh , tâm tưởng đến đâu , thì Kiếm bay đến đó ; trong một nhấp nháy có thể bay từ nam cực qua bắc cực , nhanh như điện chớp . Phi kiếm có thể diệt bạo trừ yêu tà , và có thể mang và truyền tải thông tin của hành giả đến nơi nào mà hành giả muốn ; Khi hành giả phóng kiếm , chỉ cần suy nghỉ trong tâm những điều muốn nói hay những hình ảnh gì đó , yếm vào trong kiếm mà phóng đến người nhận , dù cách xa muôn dặm cũng có thể đến nơi và hiện ra rỏ ràng trong tâm người nhận những điều hành giả muốn gởi . Do đó , Kiếm Tiên có thể vô hình vô tướng vận công phóng kiếm để tiêu diệt tạp niệm cùng tà tâm và tham dục của con người .
Kiếm do người luyện mà thành ; Người nhờ luyện được Kiếm mà trở thành Tiên .


THÂN KIẾM VÀ TÂM KIẾM

Thân Kiếm là vật hửu hình , Tâm Kiếm là vật vô hình ; Thân Kiếm hửu Vi , Tâm Kiếm Vô Vi .
Người luyện kiếm , thu nhiếp thân thể , để đi vào thế giới của Tâm ; dùng Tâm Nhản để quán sát thế giới và vạn vật ; luyện đến một giai đoạn nào đó , hành giả sẻ thể hội được Linh Tính Bản Nguyên của mình , từ đó mà luyện được Linh Kiếm vậy .
Tâm Kiếm : Kiếm tức Tâm , Tâm tức Kiếm , lấy Tâm dùng Kiếm thì vạn vật đều là Kiếm .
Kiếm ở trong Tâm , không thấy hình , không thấy bóng . Khi Kiếm nằm trong tay , phóng phát như điện , vô hình vô tích khiến cho người ngoài không thể phòng ngự được .
Tâm Kiếm có thể vượt khỏi sự giới hạn của Thân Kiếm , và có thể tung hành trong không gian diệu hữu .
Thân Kiếm là vật sở dụng của Tâm Kiếm , lấy Thân làm Kiếm , vận hành chân khí , phóng phát toàn thân hoặc vận dụng chân khí xuống tay , từ tay bắt ấn Kiếm , Kiếm Ấn khi đánh ra , như một thanh kiếm sắc bén , đều nằm dưới sự xử dụng của tâm .
Thân người là nơi ngụ của Tâm ; Tâm là Linh Thể của Thân ; Do Đó , khi hành giả đả hợp nhất được Thân Kiếm và Tâm Kiếm , từ đó tinh tấn tu luyện sẻ đạt đến cảnh giới thượng thừa của Kiếm Tiên vậy .


KIẾM PHÙ VÀ KIẾM CHÚ

Kiếm Phù là Ấn Chứng của người xử dụng kiếm ; Kiếm Chú là Chỉ Lệnh của người xử dụng kiếm . Khi Kiếm được luyện thành công , hành giả thường sở đắc luôn nhất Phù và Nhất Chú ; Để khi xử dụng kiếm hành giả vẻ chử Bùa nầy lên giấy rồi đốt đi , hay niệm một câu chú thì kiếm sẻ phóng đi , tùy tâm sở dục .
Bùa là hình của Tâm , dùng để phóng xuất lực của tâm ý ; còn Chú là Linh Ngử lực của Tâm được phóng xuất .
Khi luyện kiếm ở trình độ sơ cấp , thì chưa có thể sở đắc được chử Bùa Chú nầy . Việc sở đắc Bùa Chú nầy ở mổi người mổi khác ; vì khi mổi người luyện tập đến một giai đoạn nhất định nào đó , thì tư nhiên sẻ có được Tâm Phù và Thần Chú của riêng mình . Nhờ trong lúc luyện kiếm , trong thiền định sẻ tìm ra được Tâm Phù và Chú ngử của riêng mình xử dụng mà thôi , nên dù có truyền lại cho người khác cũng vô dụng và không có công hiệu . Do đó , Tâm Phù và Thần chú chỉ có thể thông qua sức lực của bản thân và được chứng ngộ từ trong tâm của tự bản thân , thì Tâm Phù và Thần chú nầy mới có hiệu nghiệm .


SÁT NHÂN KIẾM VÀ HOẠT NHÂN KIẾM

Kiếm có thể dùng để giết người và kiếm có thể cứu người ; tức kiếm có thể cứu người và cứu ta và kiếm có thể giết người và giết ta ; tất cả đều do sự vận dụng của tâm địa của người xử dụng kiếm .
Tất cả các pháp thuật trong thiên hạ đề có chổ tương thông với nhau ; thuật giết người cũng là thuật cứu sống người ; Kiếm giết người cũng là kiếm cứu sống người .
Sát nhân kiếm có thể giết người , là do tâm địa sát nhân tham dục vọng tưởng chủ động ẩn ở phía sau xử dụng ; Hoạt Nhân Kiếm có thể cứu người , là do tâm địa tinh khiết thuần lương tiềm tàng bên trong chi phối .
Sát Nhân Kiếm , Hoạt Nhân Kiếm đều là kiếm của Tâm xử dụng . Do đó , sát nhân hay cứu người đều là cái dục phát nguyên từ Tâm của hành giả . Chỉ khi nào tâm của hành giả đi vào cỏi giới thanh tịnh vô vi , thì lúc đó kiếm mới có thể siêu xuất vượt khỏi cảnh sát nhân và cứu nhân , mà tung hoành tự tại trong hợp với đạo đức tự nhiên nhi nhiên của thiên địa .
Có được một thanh kiếm toàn quyền sanh sát dưới sự xử dụng của tâm , cùng hợp tính đạo đức tự tại của kiếm , lúc đó hành giả có thể vượt lên khỏi vạn vật rồi vậy .
Người luyện kiếm , hảy luyện cho mình một thanh kiếm cứu người , nó một thanh tâm tâm kiếm ung dung tự tại khả quí đấy .

LINH KIẾM

Kiếm là do người nắm , chỉ có người vô uý , kiếm mới vô úy ; chỉ có người trung trực , kiếm mới trung trực ; chỉ có tâm tà thì kiếm mới tà .
Chỉ có cảnh giới tâm địa vượt khỏi sanh tử , vạn sự vô ngại , thì kiếm mới có linh hồn ; dùng tánh linh của kiếm để phù trợ chính nghĩa , tiêu trừ tà ác , thì mới xứng đáng là thiên hạ vô địch .
Hảy tôn kiếm như Tiên , như Phật , như Tâm của ta , thì kiếm và ta hòa cùng nhất thể , thì âm thanh của kiếm là sự thố lộ linh ngử của tâm hồn ; nếu làm được như thế trong khi luyện kiếm , thì kiếm sẻ có được linh hồn tiềm ẩn trong đó vậy .
Khi kiếm có sanh mạng , thì sẻ có linh hồn , thì sẻ phát sanh trí huệ ; khi đả ttrở thành một thanh kiếm trí huệ , thì nó có khả năng chặt đứt tất cả phiền nảo , tham ô và ái dục , thì đây thực là một thanh thuần dương chi kiếm .
Khi dùng pháp lực của kiếm vào việc thiện , đó là tánh linh của kiếm và là hào quang của kiếm .
Khi dùng pháp lực của kiếm vào việc ác , thì đó là sự cong vại và ô uế của kiếm .
Nếu đem tình thương yêu bác ái lồng vào trong kiếm , khi đem xử dụng ở một nơi nào , thì một sanh mạng sẻ được sanh ra từ nơi đó ; đó là một thanh Ái Kiếm .
Nếu đem tình yêu lồng vào trong kiếm , khi đem xử dụng ở một nơi nào , thì nơi đó sẻ có linh quang ; đó là một thanh Tình Kiếm .
Sự linh diệu của kiếm phát xuất từ trong định , kiếm tâm luôn trau luyện từ trong thanh tịnh vô vi , chỉ cần trong tâm vận lên thanh linh kiếm của tâm tự tại nầy , thì mới có thể vượt qua tâm hải và hình tướng của vạn vật .
Hành giả , hảy luyện cho mình một thanh kiếm vô tâm vượt lên khỏi tất cả , thì nó mới thật là một thanh linh kiếm vậy

Sửa bởi Duongza: 26/04/2020 - 17:27Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Diễn Đàn Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |